Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Art. 1. toepasselijkheid algemene voorwaarden:Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn uitsluitend huidige algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst tussen de aannemer en de co-contractant. Indien er een andersluidende overeenkomst wordt opgesteld, blijven huidige algemene voorwaarden van suppletieve toepassing. De algemene voorwaarden worden door de co – contractant aanvaard welke ook zijn algemene voorwaarden zijn.
 2. Art. 2. offerte:De offertes van de aannemer zijn 60 dagen geldig behoudens een tegenstrijdige schriftelijke overeenkomst tussen partijen. Na deze termijn heeft de aannemer het recht zijn offerte aan te passen.
 3. Art. 3. bevestiging:De bestelling wordt schriftelijk bevestigd door de aannemer aan de co-contractant. Indien geen schriftelijke bevestiging wordt verstuurd binnen de 15 dagen na de ondertekening van de bestelbon wordt de bestelling vermoed bevestigd te zijn door de aannemer. De co-contractant is gebonden door zijn bestelling. Een bijkomende bevestiging van zijn kant is niet vereist.
 4. Art. 4. leveringstermijn:
  1. De door de aannemer meegedeelde leveringstermijnen zijn slechts een aanduiding, o.a. gezien het maatwerk, het verfijnd materiaal en de herkomst van de materialen.
  2. De termijnen beginnen te lopen vanaf de bevestiging van de bestelling door de aannemer. Er kan slechts begonnen worden met de uitvoering der werken wanneer de werf geheel vrij en toegankelijk is voor de aannemer. Indien dit niet het geval mocht zijn dan draagt de co-contractant hiervoor de verantwoordelijkheid en dient de contractueel overeengekomen leveringstermijn door de aannemer niet gerespecteerd te worden.
  3. Geen enkele vorm van schadevergoeding noch de verbreking van de overeenkomst wegens niet-levering binnen de overeengekomen termijn kan gevorderd worden indien de levering niet binnen de overeengekomen termijn gebeurt, behalve indien de termijn opzettelijk niet werd nageleefd door de aannemer of indien de laattijdigheid het gevolg is van een grove nalatigheid van de aannemer.
  4. De co-contractant wordt door de aannemer schriftelijk op de hoogte gebracht van de overschrijding van de termijn.
 5. Art. 5. schade of vernieling van materialen:De aannemer staat niet in voor eventuele schade of vernietiging van de materialen zelf of de materialen waaraan deze bevestigd worden na de levering aan de co-contractant,behalve wanneer die schade of vernietiging te wijten is aan een grove nalatigheid in hoofde van de aannemer of aan een verborgen gebrek van de geleverde materialen zelf.
 6. Art. 6. garantie:
  1. De aannemer biedt de wettelijke 10-jarige garantie aan de co-contractant conform de artikels 1792 en 2270 B.W voor de gebreken die de stevigheid of de stabiliteit van de constructie aantasten.
  2. De aannemer verleent een bijkomende contractuele waarborg aan de co-contractant voor wat de verborgen gebreken betreft die niet vallen onder de artikelen 1792 en 2270 B.W. Deze contractuele waarborg is geldig gedurende een periode van één jaar na betaling van de eindfactuur door de co-contractant of na de oplevering der werken. Voor co-contractanten voor wie de uit hoofde van deze overeenkomst geleverde goederen en/of diensten, een band hebben met de uitbating van een handelszaak of handelsactiviteit, of een band hebben met de uitoefening van een zelfstandige activiteit, is deze contractuele waarborg enkel geldig gedurende een periode van zes maanden na betaling van de eindfactuur of na de oplevering der werken. Deze contractuele waarborg dekt uitsluitend de aan de aannemer te wijten gebreken in de constructie dewelke voortkomen uit gebreken in de materialen en/of uit tekortkomingen in de uitvoering der werken, dewelke men kan verwachten bij de bouw van een constructie en dewelke niet leiden tot gebreken die de stevigheid van de constructie aantasten. De aannemer verleent hiervoor een origineel en genummerd NFVC – garantiebewijs aan de co-contractant na de betaling van de eindfactuur. Deze verborgen gebreken dienen aan de maatschappelijke zetel van de aannemer te worden gemeld binnen de periode van garantie (1 jaar of 6 maanden), per aangetekend schrijven, op straffe van onontvankelijkheid. In alle geval dient het verborgen gebrek te worden gemeld binnen een termijn van maximaal één maand nadat het zich heeft gemanifesteerd / voorgedaan.
  3. De niet-conformiteit van de uitgevoerde werken en de zichtbare gebreken dienen aan de maatschappelijke zetel van de aannemer te worden gemeld binnen de 48 uur na de levering of na de uitvoering der werken, per aangetekend schrijven. Bij gebreke aan zodanige melding is elke klacht op deze gronden onontvankelijk.
  4. Geen enkel protest ontslaat de co-contractant van zijn betalingsverplichtingen.
  5. Herstellingen dewelke niet onder de garantie vallen worden aangerekend aan de verkoopprijs van de materialen en de kostprijs van de uurlonen. Ze zijn steeds contant betaalbaar.
  6. De aannemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek of schade voortvloeiend uit normale slijtage, opzettelijke schade, nalatigheid, verkeerd gebruik, waterinsijpelingen, gebrek aan onderhoud, wijziging of herstelling van de goederen zonder de toestemming van de aannemer. De aannemer is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door oorzaken vreemd aan de aannemer zoals ondermeer de natuurelementen, de weersomstandigheden en ongevallen. Herstellingen die het gevolg zijn van deze elementen dienen door de co-contractant vergoed te worden.
  7. De aannemer is niet aansprakelijk voor schade geleden door derden ten gevolge van het gebruiken van de materialen van de aannemer, de stellingen en/ of andere installaties.
  8. De co-contractant verliest het recht om op de waarborgen beroep te doen indien hij de totale prijs voor de werken niet geregeld heeft, en dit binnen de overeengekomen termijn.
  9. Aan elk geldig beroep op de garantie wordt gevolg gegeven door de kosteloze vervanging of herstelling van de goederen.
 7. Art 7. betaling:
  1. De facturen van de aannemer zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de aannemer. Betalingen aan de vertegenwoordiger van de aannemer worden niet in aanmerking genomen zonder uitdrukkelijk akkoord van de aannemer.
  2. In geval van niet-betaling binnen de afgesproken termijn wordt dit gesanctioneerd door het betalen van een verwijlintrest vanaf de factuurdatum ten belope van de wettelijke intrestvoet verhoogd met 2 %, berekend per ondeelbare maand, zonder dat enige ingebrekestelling hiervoor vereist is.
  3. In geval de bestelling op de voorziene datum niet kan worden uitgevoerd door toedoen van de co-contractant of één van zijn aangestelden, zal de som die diende betaald te worden bij de aanvang van de werken onmiddellijk opeisbaar worden.
  4. In geval van niet-betaling door de co-contractant binnen de afgesproken termijn en na ingebrekestelling zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% op het niet betaalde factuurbedrag, met een minimum van 75,00 euro en een maximum van 10.000,00 euro.
  5. Elk protest tegen een factuur dient voldoende gemotiveerd en per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na de factuurdatum verstuurd te worden aan de maatschappelijke zetel van de aannemer.
  6. De niet betaling of de laattijdige betaling van een factuur of van een aanvaarde wissel heeft tot gevolg dat de andere facturen, voor dewelke eventueel een betalingstermijn werd overeengekomen, onmiddellijk opeisbaar worden, zonder ingebrekestelling.
  7. De Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties is van toepassing.
 8. Art. 8 bijkomende bestellingen:Elke supplementaire bestelling zal slechts door de aannemer worden uitgevoerd na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en zal dan tevens het voorwerp uitmaken van een bijkomende facturatie.
 9. Art. 9 eigendomsvoorbehoud – risico:
  1. De aannemer behoudt zich de eigendom voor van de geleverde goederen tot de volledige betaling ervan is geschied. Deze regel is zelfs van toepassing na incorporatie van de materialen en/of goederen.
  2. Het risico rust bij de co-contractant vanaf de levering.
 10. Art. 10 annulatie:
  1. Onafgezien van de betaling van de reeds gemaakte kosten, is er in geval van eenzijdige (volledige of gedeeltelijke) annulatie van een overeenkomst door de co-contractant een schadevergoeding verschuldigd voor de door de aannemer gederfde winst. Deze schadevergoeding wordt forfaitair bepaald op 20 % van de overeengekomen prijs of van het nog te factureren saldo (in geval van annulatie tijdens de uitvoering der werken). De aannemer heeft bovendien het recht om in plaats van de betaling van een schadevergoeding de gedwongen uitvoering van de overeenkomst in rechte te eisen en/of aan te tonen dat de gederfde winst een grotere schade vertegenwoordigt.
  2. In geval van annulatie van de overeenkomst door de aannemer is deze laatste een schadevergoeding verschuldigd aan de co-contractant die wordt bepaald volgens de regels van gemeen recht. De co-contractant dient zijn schade te bewijzen.
 11. Art. 11. nietigheid:De nietigheid van een clausule leidt niet tot de nietigheid van andere clausules van deze algemene voorwaarden.
 12. Art. 12. compensatie:De aannemer heeft het recht schuldvorderingen tegenover de klant te compenseren met eventuele schuldvorderingen van de klant ten opzichte van de aannemer.
 13. Art. 13. publiciteit:De aannemer heeft het recht om gebruik te maken van de referenties en afbeeldingen van de uitgevoerde werken in zijn publiciteit, zowel beschrijvend als visueel, buiten schriftelijk en uitdrukkelijk verbod hiertoe van de co-contractant.
 14. Art. 14. bevoegde rechtbank:
  1.  Zowel de aannemer als de co-contractant hebben het recht om hun tegenpartij in geval van geschil te dagvaarden voor de overeenkomstig het gemeen gerechtelijk recht territoriaal bevoegde rechtbank.
  2. In geval van een buiten België wonende of gevestigde co-contractant is voor gelijk welke betwisting betreffende de overeenkomst tussen de aannemer en de co-contractant, uitsluitend de rechtbank van de maatschappelijke zetel van de aannemer territoriaal bevoegd om kennis te nemen van het geschil.
 15. Art. 15. toepasselijk recht:De totstandkoming, het bestaan en de gevolgen van de overeenkomst tussen partijen zijn uitsluitend geregeld door het Belgisch recht en door huidige algemene voorwaarden.